Sanathana Dharma Visheshalu

Rare information on various topics
( Short Audios)

Chidambareshwara

Ekadasi

Pancha Kashi

Pancha Kedar

Taraka mantram

Akshay Tritiya, Shankara Jayanthi ,Ramanuja Jayanthi

Chaitra masam

Gayatri Vidya

Kurma Jayanthi

Linga rupam

Maha shivaratri

Nataraj Swaroopam

Navagraha Anugraham

Shani mantram

Sri Vidya

Ujjain

Vaisakha masam

Vaikunta Ekadasi

Hanuman Jayanthi

Sanathana Dharma

 
 
Design by The Colour Moon